معرفی روان کننده/کاهنده آب دیرگیر بتن

این محصول ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻼن – ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن است. با نفوذ به درون سطوح سازه های سیمانی از نفوذ آب و املاح محلول به درون سازه جلوگیری می کند.

کیفیت و عملکرد این محصول براساس استانداردهای زیر قابل کنترل است:

 • ASTM E514
 • ASTM D6489

عملکرد

ﺗﺮﻛﻴﺐ مطلوب  ﺳﻴﻼن-ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮاي دﻓـﻊ آب، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮبی برای سطوح پایه سیمانی  اﺳﺖ. این ترکیب ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ حفرات و ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﺑــﺘﻦ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺑــﺎ رﻃﻮﺑــﺖ ﻳــﺎ ﺑﺨــﺎر آب ﻣﻮﺟــﻮد در ساختار سازه سیمانی، در ﻃﻮل ﻛﺎﭘﻴﻼرﻫﺎي ﺑﺘﻦ، با تشکیلﭘﻠــﻲ ﺳﻴﻠﻮﻛﺴﺎن و کاهش خاصیت جذب سطحی آب، به سطح سازه سیمانی، خاصیت آب ﮔﺮﻳﺰی می بخشد.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • پوشش ﻣﺤﺎﻓﻆ دافع آب از روي انواع ﺳﻄوح مختلف ساختمانی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ورود آب و املاح موجود در آب
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮره ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • کاهش نفوذ پذیری سطوح گچی

مزایا

 • ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﺑﺨـﺎر و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺟـﺎزه ﺗـﻨﻔﺲ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ.
 • داراي ﻧﻔﻮذ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻟﻲ
 • قابلیت شستشو
 • دوام طولانی روی سازه
 • ﺗﻚ ﺟﺰﻳﻲ و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺣﺎﻣﻞ یونهای مهاجم همچون ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻫﺎ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ.
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﺢ
 • دافع ایده آل آب
 • سهولت اجرا
 • عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ آﺑﻲ

اطلاعات فنی

 • ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي: ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص: ۰۲/۰±۱ در ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي اﺟﺮا: بدون یخ زدگی
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: بدون ضخامت (ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)
 • زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي: ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ.

نحوه مصرف

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻄﺢ:

ﺳﻄﻮح مورد نظرﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ و ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. سطح باید کاملا عاری از وﺟﻮد روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﻲ و ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن باشد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﻲ رﻃﻮﺑﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺸﻚ و ﺑﺪون آب ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺮا:

محصول را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف آن را کاملا هم ﺑﺰﻧﻴﺪ. هرگز محصول را  ﺑـﺎ آب ﻳـﺎ ﺣـﻼل رﻗﻴـﻖ ﻧﻜﻨﻴﺪ. اﺟﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺴﺘﻮﻟﺖ ﻛﻢ ﻓـﺸﺎر و ﻳـﺎ ﻗﻠـﻢ ﻣـﻮ اﻧﺠـﺎم پذیر است. به هنگام اجرا، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﮔﺮدد. در ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي محصول باید ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺎري ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.

پوشش دهی باید از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺣـﺪاﻗﻞ ۲ ﻻﻳـﻪ ﭘـﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺪود ۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ این محصول  ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و درب ﻇﺮوف را ﻣﺎدام ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، باید ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داشته شود.

 • باید دقت داشت که ﺳﻄﺢ مورد نظر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ و زمان اجرا وزش شدید باد وجود نداشته باشد.
 • کلیه تجهیزات اجرا، بی درنگ پس از اجرا شستشو داده شوند.
 • از افزودن هر ماده ای به این ترکیب اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این افزودنی، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

·      بسته به سطح مورد اجرا، ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻳﻚ کیلوگرم ﺣـﺪود ۳ ﺗﺎ ۶ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را پوشش می دهد.

بسته‌بندی

 • در گالن های ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد آن، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • به هنگام حمل یا استعمال، از دستکش، ماسک، عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمائید.
 • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر قابل ملاحظه برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلع تصادفی فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده، درب ﻇﺮوف بسته شود و محصول در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده شود.
 • از تنفس بخارات موجود در ظرف محصول جداً خودداری نمائید.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.