معرفی کفپوش منعطف خود تراز STK FLOOR SELF-01

اﻳﻦ ﻛﺎﻻ، ﻣﺤـﺼﻮﻟﻲ دو ﺟﺰﺋـﻲ ﻣﺘـﺸﻜﻞ از رزین های تقویت کننده سازگار با سیمان  و ﭘـﻮدر ﭘﺎﻳـﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. پس از ترکیب دو جزء با نسبت معین، ترکیبی ﻣﻨﻌﻄﻒ و روان، ﺑﺮاي ﺗﺮاز ﻛﺮدن ﺳـﻄﺢ، حاصل می شود. اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﺿﺨﺎﻣﺘﻬﺎي ﺗﺎ ۱۲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻤﺘﺮ را ﻫـﻢ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد.

اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در دﻣـﺎي محیطی ﺑـﻴﻦ ۱۵ ﺗـﺎ ۴۵ درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻛﻪ در آن اﻧﻌﻄﺎف و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳﺖ، طراحی شده است.

عملکرد

کفپوش منعطف خود تراز، که به صورت دوجزئی ارائه می شود به سبب ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود، گروتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور ترکیبات روان کننده نیز موجب کاهش نسبت آب به سیمان، روانی بسیار مطلوب، بهبود کارپذیری و.. می شود. پوزولان های موجود و واکنش پوزولانی حاصل نیز، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای  این گروت فراهم می سازند. حضور رزین های موجود در ترکیب با سیمان، پوششی با مقاومت بالا، منعطف، با نفوذ پذیری اندک، مقاوم در مقابل طیف وسیعی از عوامل مهاجم محیطی پدید می آورد.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • کفپوش های خانگی
 • پرنمودن حفره ها، شکاف ها کم ضخامت در سطوح صنعتی (فاقد تردد ماشین های سنگین)
 • سالن های تولید مواد غذائی، بهداشتی، چاپ و بسته بندی، صنایع خودرو سازی
 • سردخانه ها و گرمخانه ها
 • بازسازی کفپوش های قدیمی

مزایا

 • اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮ
 • قابلیت استفاده ﺑﺮ روي ﻛﻒ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﻓﻮﻻدي
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ فشاری و ﺳﺎﻳﺸﻲ مطلوب
 • ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮي ایده آل
 • سهولت اجرا
 • عدم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوري
 • ﺿﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • روانی مطلوب و خود ترازی
 • چسبندگی ایده آل به سطوح مختلف ساختمانی
 • مقاوم در مقابل آب

اطلاعات فنی

 • حالت فیزیکی: جزء A : پودری و جزء B : مایع شیری رنگ
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص گروت مخلوط شده: gr/cm3 1/0 ±  ۸/۱
 • نسبت اختلاط: حدود ۱/۵  A / B =

نحوه مصرف

 • تمام مقاطع در تماس با گروت، می بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و… باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارد،زدوده شود.
 • برای جلوگیری از ترک خوردگی گروت، پیش از آغاز عملیات گروت ریزی، سطح زیر کار باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. ضمناً قالب ها باید کاملاً نفوذ ناپذیر و فاقد جذب آب باشند. همچنین برای بهبود چسبندگی می توان قسمتی از جزء مایع را به صورت پرایمر روی سطح آماده شده پوشش داده و قبل از خشک شدن این لایه، خمیر آماده شده را روی آن اعمال نمود.

اختلاط:

 • جزء مایع را در همزن (ظرف مناسب ) ریخته و در حالی که میکسر روشن و در حال همزدن است به تدریج جزء پودری را به آن اضافه کنید. همزدن مخلوط را تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و روان و بدون کلوخه ادامه دهید. نسبت اختلاط مطابق برچسب یا کاتالوگ کالا رعایت شود.

اﺟﺮا:

ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه (آﻏـﺸﺘﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ) ﻛـﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪه دارد ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺎﻟـﻪ (دﻧﺪاﻧـﻪ دار ﻳـﺎ ﺳـﺎده)، ﺷﻤـﺸﻪ ﻣـﻴﺦ دار ﻳـﺎ ﺗـﻲ، کفپوش خود تراز  را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺨﺶ نمائید. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاز ﻛﺮدن، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻠﺘـﻚ ﺧـﺎر دار ﻣـﻮاد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﻏﻠﺘﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آن ﺣـﺒﺲ ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﺻﺎف و ﻫﻤﻮار ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ.

 • بهترین دما برای اجرای گروت ۱۵الی ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریعتر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.
 • اضافه نمودن هرگونه مواد افزودني يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نیست.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

مقدار مصرف با محاسبه ضخامت کفپوش و در نظر گرفتن وزن مخصوص خمیر کفپوش قابل تخمین است.

بسته‌بندی

 • جزء پودری این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی و جزء مایع در گالن های ۱۰ و ۲۰ کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل یا استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.