معرفی پودر بتن سخت صنعتی - ملاتی STK FLOOR CON-01

این ﻣﺤــﺼﻮل  آﻣــﺎده مصرف،  ﻣﺘــﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن و رنگدانه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ملات ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.

این پودر که پس از مخلوط شدن با آب  و اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘن  مورد نظراﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏـﻦ ﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد ﺷـﻮﻳﻨﺪه و… ﻛـﻪ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ

عملکرد

پودر بتن سخت صنعتی – ملاتی، به  سبب ساختار ويژه و دانه بندی اجزا سازنده و وجود سنگدانه های فلزدار موجود در ترکیب خود، پوششی با مقاومت مطلوب در برابر ضربه و سایش ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. پوزولان های موجود نیز، کاهش نفوذپذیری، بهبود مقاومت و.. را برای این پوشش فراهم می سازند. درﺻﻮرت اجرا و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ این پوشش، در ﺑﺮاﺑﺮ انواع طیف وسیعی از انواع روﻏـﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي اسیدی و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ضعیف ﺗﺎ غلظت %۲۰ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ  و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 • ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • رمپ ها

مزایا

 • اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ و ﻳکپارﭼﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه
 • سهولت اجرا
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻞ درزﻫﺎ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣـﻮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﻘﺎوﻣــﺖ بیشتردر ﺑﺮاﺑــﺮ ﻓﺮﺳــﺎﻳﺶ، ﺳــﺎﻳﺶ و ﺿــﺮﺑﻪ نسبت به ﺑــﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 • ایجاد ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه
 • ﻧﻔﻮذ پذیری اندک
 • عدم جذب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • دوام زیاد
 • مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی وانقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • مقاومت و دوام زیاد به دلیل وجود پوزولان ها

اطلاعات فنی

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: دارای تنوع رنگی
 • وزن مخصوص (در حالت خمیری):Kg / L 0.1± ۲٫۲۵

نحوه مصرف

اجرا :

 • بتن مورد نظر باید از ویژگی های مناسبی برخوردار باشد. از جمله مقاومت فشاری بتن حداقل Mp 30 و نسبت آب به سیمان از ۰٫۴ کمتر و از ۰٫۵ بیشتر نباشد. عیار سیمان حد اقل ۳۲۰  و اسلامپ بتن بین ۷- ۱۰  سانتی متر باشد.

ﺑﺘﻦ باﻳﺪ فاقد ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ و آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮا بتن ﻧﺒﺎﻳﺪ از %۳ تجاوز کند. وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮ ﺑﺮوي ﺑﺘﻨﻲ داراي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﻜﺎ اﺟﺮا ﻣـﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑـﻪ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ﺑﺎﻳـﺪ دﻗـﺖ ﺧﺎص ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي ﻛﺎراﻳﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه آب در ﺑﺘﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ  این محصول اﺟـﺮا  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ۷۵ ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺑﺘﻦ رﻳﺰي، ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاز ﻛﺮد و ﺳـﭙﺲ آن را وﻳﺒﺮه ﻧﻤﻮد.

ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺗﺮاز ﻛﻨﻴﺪ ولی از ﺻـﻴﻘﻠﻲ ﺷﺪن زﻳﺎد اجتنابﮔﺮدد. آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺢ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ. (از اﺳــﻔﻨﺞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴــﺪ.)این محصول  را در ﻛﻨــﺎره ﻫــﺎي  ﻗﻄﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ (ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درز ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ)ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۸۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﭙﺎﺷـﻴﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟـﻪ ﭼﻮﺑﻲ آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

این محصول را ﺑﺼﻮرت اﻳﺪه آل بر روی سطحی اجرا نمود، ﻛـﻪ ﻧـﻪ  خیلی ﺧﺸﻚ باشد و ﻧﻪ خیلی آبدار. دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در دﻣﺎ ﻫﺎي ۲۵ ﺗﺎ ۴۵ درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و زﻣﺎن اجرا نیز ۳۰ ﺗﺎ ۴۰ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺘﻦ رﻳـﺰي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷﻮد. زمانی که سنگدانه بتن نشست می کند و دوغاب بتن به سطح مهاجرت می کند، باید ﻣﻮاد را ﺑﺎ دﺳﺖ یا ماشین، به طور یکنواخت، ﺑﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃـﻮب پاشید.

اﺟـﺮا :

 • ابتدا باید محصول پودری را به ملات تبدیل نمود، سپس ملات تهیه شده را روی بتن تازه پوشش داد. برای این کار به تدریج پودر را به به آب لازم، اضافه می کنیم و عمل هم زدن را تا رسیدن به یک ملات قوام یافته، یکنواخت و قابل اجرا ادامه می دهیم. حدود ۱۰ درصد وزن پودر مصرفی آب مورد نیاز است. مقدار بهینه آب، حد اقل آبی است که بتوان با آن، به یک خمیریکنواخت قابل اجرا دست یافت.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮﺑﻲ، باید ملات را روی بتن تازه، ﭘﺨﺶ نمود.
 • وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ملات، آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن آدﻣـﻲ را ﺑﭙــﺬﻳﺮد و در ردﭘــﺎي مجری، ﻓﺮورﻓﺘﮕــﻲ ﻛﻤــﻲ ﭘﺪﻳــﺪ آورد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺟﺮاي محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ.در این حال، ﺳـﻄﺤﻲ ﺻـﺎف و ﻏﻴـﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟﻲ روي ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳـﺪ خیلی ﻛﺎر ﻛﺮد.
 • اﮔﺮ پرداخت پایانی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار دﺳﺘﻲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮدد اﺷﺨﺎص ﺳﺨﺖ ﺷﻮد، ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬمی که ضمن اجرا  باید مورد توجه واقع شود :

 1. اجرای ملات بر روی بتن تازه را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ در وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﮔﺮم و شدید اﺟﺮا ﻛﺮد. این ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣـﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺧـﺸﻜﻲ زودرس ملات می شود و در نتیجه، از ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﺪن و ﺟـﺪاﻳﻲ آن از ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ شود. این حالت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻧﺸﺎن می دهد.
 1. ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ، ﻋﻤﻞ آوري و زﻣﺎن آن ﭘـﺲ از اﺟﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ است و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • پوشش ملاتی اجرا شده، همچون هر سازه پایه سیمانی، باید تا چند روز مرطوب نگهداشته شود. این کار را می توان با آبپاشی ملایم و مستمر یا استفاده از گونی مرطوب، یا ترکیبات شیمیائیِ عمل آوری، انجام داد.
 • اضافه نمودن هرگونه مواد افزودني يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نیست.
 • برای کسب ویژگی های بهبود یافته همچون مقاومت فشاری، انعطاف پذیری، دوام، روانی و انسجام ذرات و… می توان از رزین تقویت کننده چند منظوره این شرکت، به جای قسمتی از آب اختلاط استفاده نمود.
 • اضافه نمودن هرگونه مواد افزودني يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نیست.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

 • ﻣﻴﺰان مصرف محصول، بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده، حجم ترافیک، ضخامت لایه و..، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ متفاوت  ﺑﺎﺷﺪ. با توجه به وزن مخصوص ملات و ضخامت لایه ملات مورد نظر می توان حجم پودر مصرفی را محاسبه نمود.

بسته‌بندی

 • این محصول در پاکت های ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد، بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب فراوان شسته شود.
 • درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزولان های موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداری شود.
 • هنگام حمل یا استعمال حتما از دستکش و ماسک و عینک استفاده شود.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.