معرفی پوشش محافظتی بر پایه قیر و الاستومر STK FLOOR BI

این محصول، ﻳﻚ پوشش ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻗﻴـﺮ و  رزین های امولسیونی است ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده و ﭘـﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ اي ﺳﺨﺖ و ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد.

کیفیت و عملکرد این محصول براساس استانداردهای زیر قابل کنترل است:

 • ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ۱۹۷۲
 • BS 8102 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻦ
 • DOE 23 دوره ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
 • DOE 77 ﭼﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • BRE digest 540 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻒ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

عملکرد

این محصول محافظ شامل قیر، رزین های امولسیونی و پودر های خاص معدنی است. پس از ایجاد پوشش و خشک شدن کامل، لایه ایجاد شده از هم ازخواص آببندی و محافظتی قیر و هم از خواص رزین های امولسیونی سازگار با سیمان، برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات مناسب در این ماده قیری، در موقع اجرا، بسیار نرم و قابل اجرا است و بصورت سرد قابل اجراست.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • ﻻﻳـﻪ آب ﺑﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺘﻦ و آﺟﺮ در ﻣﺨﺎزن و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه آب
 • ﭼــﺴﺐ جهت ﻧــﺼﺐ ﻗﻄﻌــﺎت ﻛﻔﭙــﻮش ﭼــﻮﺑﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه، ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﺴﻂ ﺷـﺪه و ﺟﻬﺖ اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ اﺗـﺼﺎل دﻫﻨـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﻼت.
 • اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ درﻛﻒ
 • پوشش دﻳﻮارﻫﺎ ي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻧﻮاع ﺳﻘﻒ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗﻴﺮﮔـﻮﻧﻲ، آﺳﻔﺎﻟﺖ، روي، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﺳﺒﻚ، ﺗﺨﺘﻪ، ﺳﻨﮓ، آزﺑﺴﺖ، ورق آﻫﻦ ﻣﻮج دار، و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ.

مزایا

 • انعطاف مناسب
 • ارزان و مقرون به صرفه بودن
 • سهولت اجرا
 • ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ مناسب در برابر طیف وسیعی از ترکیبات شیمیائی
 • اﺟﺮاي ﺳﺮد

اطلاعات فنی

 • رﻧﮓ: ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه
 • وزن ﻣﺨــﺼﻮص: ۰٫۰۳±۰۱٫۱ ﮔــﺮم بر ﺳــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ در ۲۵ درﺟــﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل: دﻣﺎي کاربری (-۳۰ ﺗﺎ +۱۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 • دﻣﺎي اﺟﺮا: ۵ ﺗﺎ ۴۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه: ۱حدود ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮبه ازای مصرف ۲ کیلوگرم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

نحوه مصرف

 • سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک، عوامل عمل­آوری و… باشد. سطوحِ تخریب شده باید با ترمیم کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش، سطح زیر کار با برس و قلم­مو تمیز و آماده عملیات پوشش­دهی باشد.

روش اﺟﺮا:

 • محصول را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻃﻮب اﺟﺮا ﻧﻤﻮد وﻟـﻲ ﻧﺒﺎﻳـﺪ آب اضافی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﻄﻮح ﮔـﺮم و ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﺸﻚ و زﺑـﺮ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮا ﻻﻳـﻪ اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎید با ﭘﺮاﻳﻤﺮی از همین محصول ﻣﺮﻃﻮب شوند. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻻزم اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ:

 • این پوشش پایه قیری را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑـﺎز ﻛـﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ روي ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. ﻛﻤـﻲ ﻣﺎﺳـﻪ ﺷﻜـﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴـﺰ روي ﺳـﻄﺢ اﺟـﺮا ﺷـﺪه ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻻﻳﻪ ﺑﻌـﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺮاي ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ:

 • دو ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ به صورت ﻫﻢ ﺟﻬﺖ، اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﺪود یک میلی متر ﺑﺮﺳﺪ. ﺳﻄﺢ ﻻﻳﻪ دوم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺗﻤﻴﺰ زﺑﺮ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﺗـﺼﺎل ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑـﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻼت ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.( ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻼت ﺣﺪاﻗﻞ ۵۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.)

دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب:

 • ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻣﻼت اﺟﺮا ﺷﺪه را ﺑﺘﺮاﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ آﺟـﺮ ﺑﺮﺳـﻴﺪ. ﺳﻪ ﻻﻳﻪ از این محصول را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻻﻳـﻪ آﺧـﺮ را ﻗﺒـﻞ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺎﺳﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر:

 • کلیه اﺑﺰارهای کار با این محصول، ﻗﺒﻞ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن، باید ﺑـﺎ آب و شوینده ﺗﻤﻴﺰ شوند و در ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آن را ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ و ﻳﺎ ﺣﻼل ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • از افزودن هر ماده ای به این ترکیب اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این افزودنی، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

 • مقدار پوشش دهی محصول به تخلخل ونفوذ پذیری سطح زیرکار دارد، ولی به طور معمول برای هر ۲ متر مربع حدود ۱ الی ۱٫۵ کیلوگرم محصول مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و عاری از خلل و فرج.

بسته‌بندی

 • در سطل های ۲۰کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • به هنگام حمل یا استعمال، از دستکش، ماسک، عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمائید.
 • این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر قابل ملاحظه برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود.
 • درصورت بلع تصادفی فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده، درب ﻇﺮوف بسته شود و محصول، در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده شود.
 • از تنفس بخارات موجود در ظرف محصول جداً خودداری نمائید.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.