معرفی ملات ترمیم کننده ویژه بتن

این محصول،  نوعی ملات آماده مصرف پودری برپایه سیمان، الیاف پلی پروپیلن، انواع روان کننده و پوزولان و پودرهای ویژه معدنی است. این ملات ترمیمی بدون انقباض و پرمقاومت، دارای دانه بندی مناسب  است و برای ترمیم با عمق کمتر از ۵ سانتی متر (در هر بار ترمیم ) طراحی شده است.

کیفیت و عملکرد این محصول براساس استانداردهای زیر قابل کنترل است:

 • ۱۵۸۳ ASTM C

عملکرد

این محصول، به سبب ساختار ويژه و دانه بندی  مناسب اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود، یک ملات ترمیمی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور الیاف و و نیز ترکیبات پوزولانی موجود، کاهش نفوذپذیری و ترک، بهبود مقاومت و … را برای  این ملات ترمیمی فراهم می سازند.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • پرنمودن حفره ها، شکاف ها و گودال ها نسبتا عمیق
 • ترمیم کف های صنعتی
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﻴﺮ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه.
 • ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﭼـﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﺳﻮﻟﻔﺎت.
 • ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺎزه های در ﻣﻌﺮض روﻏـﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و روﻏﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
 • ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

مزایا

 • اجرای ساده
 • نفوذپذیری ا ندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی وانقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • چسبندگی زیاد به بتن

اطلاعات فنی

 • حالت فیزیکی : پودر
 • رنگ : خاکستری
 • وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده Kg/L 05.0± ۳/۲

نحوه مصرف

 • تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی، می بایست سخت، مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و… باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد، زدوده شود. دقت شود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات ترمیم، بتن باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم یا چسب بتن مناسب، پوشش داد.

  ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن:

  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت  ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ۵/۳ ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب،ﺍ ﻫﻤـﺰدن را ﺗـﺎ ۳ دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي ۱ﺗﺎ ۲ دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی بهینه مقدار آب، حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت. افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود.

  • بهترین دما برای اجرای ملات ترمیمی ۱۵الی ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریعتر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.
  • این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از ۵ سانتی متر (در هر بار ترمیم ) مناسب است.
  • ملات ترمیمی ریخته شده باید تا ۷ روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

  اﺟﺮا:

  برای اجرا ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻟﻪ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﻓﺸﺎر داد ﺗـﺎ از ﺗﻤﺎس ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼت و ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ  ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎريِ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. بهترین زمان برای ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎري ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻗﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﻧﮕـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

میزان مصرف

مقدار مصرف با محاسبه حجم مقطع ملات ترمیمی ریزی ودرنظر گرفتن وزن مخصوص ملات ترمیمی قابل تخمین است.

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ ۲۵ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده  و ۴ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﺪار ۵/۱۲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۵/۱۲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

بسته‌بندی

 • این محصول در پاکت های ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • هنگام استعمال، حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
 • در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • این ماده آتش زا نیست.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.