معرفی ملات ترمیم‌کننده صافکاری

این محصول،  نوعی ملات آماده مصرف پودری  برپایه سیمان، سنگدانه، انواع پلیمرهای پودری است که ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻓﻜﺎري ﺳﻄوح ﺑﺘنی با ضخامت کم، طراحی شده است. این محصول پس از اختلاط با درصد مشخص آب، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روي ﺳـﻄﻮح آسیب دیده بتنی را پیدا می کند. از این محصول ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻛﻨﻨـﺪه، ﻗﺒـﻞ از اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

کیفیت و عملکرد این محصول براساس استانداردهای زیر قابل کنترل است:

 • ۱۵۸۳ ASTM C

عملکرد

این محصول به  سبب ساختار ويژه و دانه بندی  مناسب اجزا سازنده و وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود،یک ملات ترمیمی با مقاومت فشاری معمولی  و بدون انقباض ایجاد می­کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل برخوردار است. حضور رزین های  پودری موجود،پس از اختلاط با آب،خاصیت چسبندگی مناسبی را برای استعمال روی سطوح ساختمانی  فراهم می نماید.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣیم کننده جهت ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﻛﺮﻣﻮ
 • آﻣﺎده ﺳﺎزي سطح جهت ایجاد ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ
 • اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه

مزایا

 • اجرای ساده
 • نفوذپذیری ا ندک و مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی وانقباض
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • چسبندگی زیاد به بتن و سطوح ساختمانی
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ذوب – ﻳﺦ و ﻛﺮﺑﻨﺎﺳﻴﻮن

اطلاعات فنی

 • حالت فیزیکی: پودر
 • رنگ: خاکستری
 • وزن مخصوص (پودر)Kg/L: 1/0± ۷/۱

نحوه مصرف

تمام مقاطع در تماس با ملات ترمیمی، می بایست سخت و مقاوم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و… باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات ملات ترمیمی را دارد، زدوده شود. دقت شود اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ مناسب، ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪه و دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻴﺰ ﮔﻮﺷﻪ و ﻣﺮﺑﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۰ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.

 • برای جلوگیری از ترک خوردگی ملات ترمیمی، پیش از آغاز عملیات ترمیم، سطح بتن بتن مورد نظر، باید کاملاً با آب اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. برای چسبندگی بهتر می توان سطح را با رزین ویژه ترمیم پوشش داد.

نحوه اختلاط:

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﻼت ترمیمی، اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﻫـﻢ زن  (درﻳﻞ) ﺑﺎ دور ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. حدود ۵/۳ ﻟﻴﺘﺮ آب را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ رﻳﺨﺘﻪ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛـﻦ در ﺣـﺎل ﮔـﺮدش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻮدر ﺧﺸﻚ ملات ترمیم کننده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ(۲۵ کیلو گرم). ﭘـﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮدر ﺑـﻪ آب،همﺰدن را ﺗـﺎ ۳ دﻗﻴﻘـﻪ اداﻣـﻪ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺒـﺎب ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻓﻮق از روانی مطلوب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان کمی ﺑﻪ آن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاي ۱ ﺗﺎ ۲ دﻗﻴﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زدن را اداﻣﻪ داد. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آب ﻻزم ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان رﻃﻮﺑـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ و دﻣـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. مثل هر ترکیب سیمانی، بهینه مقدار آب، حداقل آبی است که بتوان با آن به یک خمیر قابل اجرا دست یافت. افزایش آب اضافی موجب کاهش مقاومت و دوام ترکیب سیمانی می شود.

 • بهترین دما برای اجرای ملات ترمیمی ۱۵الی ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریعتر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.
 • این ملات ترمیمی برای ضخامت های کمتر از ۲سانتی متر، مناسب است.
 • ملات ترمیمی اعمال شده، باید تا ۷ روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور شدید خورشید محافظت گردد. این کار را می توان با آب پاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

اﺟﺮا:

برای اجرا ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻟﻪ را ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﻓﺸﺎر داد ﺗـﺎ از ﺗﻤﺎس ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼت و ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر می توان از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎري ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻠﺰي اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. بهترین زمان برای ﭘﺮاﺧﺖ ﻛﺎري ﻧﻬﺎﻳﻲ وﻗﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺛـﺮ اﻧﮕـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﻣﻼت ﺗﻌﻤﻴﺮي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

برای بهبود چسبندگی به سطح ،افزایش مقاومت و دوام ملات تعمیری ،انعطاف پذیری و… می توان قسمتی از آب لازم برای اختلاط را

با رزین ویژه ترمیم بتن جایگزین نمود.

میزان مصرف

 • مقدار مصرف با محاسبه حجم مقطع مورد نظر و در نظر گرفتن وزن مخصوص ملات ترمیمی آماده، قابل تخمین است.
 • ﺣﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻛﻴـﺴﻪ ۲۵ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ گروت ترمیم کننده و ۴ ﻟﻴﺘﺮ آب حدود ۵/۱۲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺷـﺶ ﻳـﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول،باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

بسته‌بندی

 • این محصول در کیسه های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • هنگام استعمال، حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
 • در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • این ماده آتش زا نیست.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.