معرفی چسب کاشی پودری چند منظوره STK FIX TAC

چسب کاشی پودری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، افزودنی های کاهش آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سود مند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ کمی ﺿـﺨﻴﻢ تر، ﺑـﺮاي ﻧـﺼﺐ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ، ﺳـﻨﮓ و آﺟـﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي داﺧﻞ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ محصول، ﻣﻲ ﺗـﻮان بسیاری از مصالح ساختمانی، از جمله کاشی، سرامیک، سنگ نما، آجر نما را برروي ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﺑﺘﻦ، ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻛﺎﺷﻲ ﻫـﺎي ﻟﻌـﺎب دار و ﺑﺪون ﻟﻌﺎب و ﻳﺎ ﭼﻮب ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه) ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

خواص این محصول بر اساس استانداردهای زیر قابل بررسی است:

 • BS 5980 part 10

عملکرد

این محصول محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است، که در تماس با آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری ویژه مختلف موجود، موجب بهبود آببندی، انعطاف و افزایش مقاومت چسب در محیط های رطوبتی کمک می کند. همچنین ترکیبات موجود، موجب کاهش ترک و جمع شدگی چسب می شوند.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • نصب کاشی، سرامیک، سنگ های ساختمانی در کلیه سطوح
 • نصب کاشی، سرامیک و.. در اﺳـﺘﺨﺮ و ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺣﻤﺎم، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ، دﺳﺘـﺸﻮﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎري ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ
 • ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻟﻌﺎب دار

مزایا

 • مقاومت مطلوب در ﺑﺮاﺑﺮ آب و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي آﺳﺎن
 • ﻗﺎﺑلیت اجرا در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك
 • زﻣﺎن ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ
 • ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ایده آل
 • کاهش ترک خوردگی و انقباض
 • سهولت اجرا

اطلاعات فنی

 • درﺟﻪ اﺷﺘﻌﺎل: ﻧﺪارد
 • رنگ: خاکستری
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری ): ۸/۱ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

نحوه مصرف

 • ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ، مسطح و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺟﻬــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ ﺟــﺬب ﺳــﻄﺤﻲ ﺳــﻄﻮح ﻣﺘﺨﻠﺨــﻞ از ﭘﺮاﻳﻤــﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
 • ﺳﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻛﺎﺷﻲ وﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﭼـﺴﺐ، ﺳـﻄﻮح ﭼﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻣﻞ چسب مایع و فیلر پایه سیمانی، ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺶ داده و ﻗﺒـﻞ از ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪن ﭘﺮاﻳﻤـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ﻣﻴﺰان ۴ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از این محصول  را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه حدود  ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤائید. ﭘﺲ از اختلاط اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ ﻣـﺪت ۵دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺪداً آن را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  محصول آﻣﺎده استفاده می شود. ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط مناسب و مطلوب  از ﻫﻤـﺰن ﺑﺮﻗـﻲ اﺳﺘﻔﺎده شود.
 • مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت، قابل اجرا و قوام یافته، تهیه نمود.
 • بهتر است  ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ محصول آب را درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار آب، چسب پودری  را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ مخلوط کردن در زمان کافی، تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته  ادامه دهید.
 • به منظور بهبود بخشیدن به ویژگی های چسب های کاشی، می توان بخشی از آب لازم برای اختلاط را با رزین تقویت کننده چسب های پودری جایگزین نمود.
 • چسب کاشی پودری خمیر شده را ﺗﻮﺳﻂ کاردک دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻓﻘـﻲ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار ﻛﺸﻴﺪه وﻗﺒﻞ ازﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑـﺎ اعمال اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر، اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ چسب کاشی پودری را در ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ و … ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ از زﻣـﺎن ﺷـﺮوع اﺧﺘﻼط ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود ۳۰دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
 • ﺷﺮوع ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧـﺼﺐ، میسر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

جهت استفاده ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺻﺎف حدود ۲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  مورد نظر نیاز است. اما در صورتی که سطح مورد نظر ناصاف باشد ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻓﻜﺎري ﺳﻄﺢ و ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن کاشی یا سرامیک و… ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ۳ ﺗﺎ ۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ حدود ۵/۵ ﺗﺎ ۱۰ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در هر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ مورد نیاز است.

بسته‌بندی

 • این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی، قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف مجدد بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • هنگام استعمال حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
 • در صورت تماس با چشم، فورا چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود
 • درصورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.