معرفی چسب بتن پودری STK BOND P

چسب بتن پودری، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه سنگدانه ها، افزودنی های کاهش آب، مواد پلیمری و ترکیبات شیمیائی سودمند است که درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﻳـﺎ کمی ﺿـﺨﻴﻢ تر برای سطوح بتنی افقی قابل استفاده است. این محصول برای بهبود چسبندگی بتن یا گروت سیمانی یا ملات سیمانی به سطوح سیمانی قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد

این محصول، محتوی سیمان، سنگدانه های مناسب، پلیمرهای پودری، تغلیط کننده و افزودنی های شیمیائی است، که در تماس با آب یک چسب مختلط قوی از سیمان و رزین های پودری با قوام مناسب ایجاد می کند. حضور پلیمرهای پودری ویژه مختلف موجود، موجب افزایش استحکام چسب در لایه های تحت تماس می شود.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • چسباندن بتن و ملات جدید به سطوح قدیمی
 • پرایمر برای عملیات های بعدی

مزایا

 • افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
 • بهبود چسبندگی محصولات پایه سیمانی به دلیل مشابهت ساختاری

اطلاعات فنی

 • حالت فیزیکی: پودری
 • رنگ: خاکستری
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص (حالت خمیری ): ۸/۱ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ

نحوه مصرف

ابتدا بايد سطح مورد نظر از هر گونه آلودگی و سطوح سست زدوده شود، سپس با استفاده  از آب شیرین سطوح مورد نظر، اشباع شود. در پایان، آب اضافی جمع آوری شود.ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔﺖ، مسطح  و فاقد ﻃﺒﻠﻪ یا رﻧﮓ، روﻏﻦ، ﮔﺮﻳﺲ، ﻣﺎده ﻋﻤﻞ آوري و ﻳﺎ روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﻣﻴﺰان ۲۵ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از این محصول  را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه حدود  ۳٫۵ ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤائید. ﭘﺲ از اختلاط اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ ﻣـﺪت ۵دﻗﻴﻘـﻪ ﺻـﺒﺮﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺠﺪداً آن را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  محصول آﻣﺎده استفاده می شود. ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط مناسب و مطلوب  از ﻫﻤـﺰن ﺑﺮﻗـﻲ اﺳﺘﻔﺎده شود.
 • مقدار آب بهینه برای تهیه خمیر، حداقل آبی است که بتوان یک خمیر یکنواخت و روان قابل اجرا و قوام یافته، تهیه نمود.
 • چسب بتن پودری خمیر شده را ﺗﻮﺳﻂ تی دسته دار بر روی سطوح افقی اجرا نمائید.
 • پس از تشکیل یک پوشش چسبناک، بتن یا ملات می تواند روی سطح آماده شده، ریخته شود.
 • بهتر است ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آب ﺑﺎ محصول، آب را درون ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺪرج رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار آب، چسب بتن پودری  را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ مخلوط کردن در زمان کافی، تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و قوام یافته ادامه دهید.
 • از اضافه نمودن هر گونه مواد، به محصول مورد نظر اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

 • هر کیلو گرم از مخلوط آماده حدود ۰٫۵ متر مربع را پوشش می دهد.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

بسته‌بندی

 • این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • این محصول آلایندگی زیست محیطی قابل ملاحظه ندارد.
 • هنگام استعمال، حتما از دستکش، عینک، ماسک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
 • در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
 • درصورت بلع تصادفی، فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • این ماده آتش زا نیست.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.