این دسته از محصولات ، جهت ایجاد پوشش های محافظ دافع آب، کاهش شوره سطح مصالح ساختمانی، کاهش نفوذ پذیری کلیه سطوح، لایه آب بند بر روی بتن و آجر در مخازن و سازه های نگهدارنده آب ، ایجاد یک لایه میانی در سازه های جدید در کف و … استفاده می شوند. این پوشش های محافظتی بتن بر حسب کاربرد ، بر پایه های رزین ، قیر و ترکیبات سیلان- سیوکسان و … می باشند.