روغن قالب آماده مصرف برای انواع قالب بتنی بر دوپایه امولسیونی و نفتی می باشد. که با مواد شیمیایی موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب، موجود بهبود و تسهیل در رهایی قالب بتن می شود. این محصولات بسته به نیاز، هدف و محل استفاده مصرف کنندگان در دو نوع تولید می شود.
– روغن آزاد کننده قالب بتن(امولسیونی)، روغن آزاد کننده قالب بتن (پایه نفتی) و…
همچنین محصولات عمل آوری بتن، با پوشش بر روی بتن تازه، مانع از خروج آب بتن، در سنین اولیه بتن می شود، و با ایجاد یک فیلم پیوسته و یکنواخت بر روی سطح بتن تازه ، مانع از فرار آب بتن ، جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن، جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن می شود.