هدف استفاده از افزودنی های روان کننده بتن، دستیابی به بتنی با ویژگی های مطلوب از جمله روانی بالا، کارایی بیشتر، نسبت آب به سیمان کمتر،کاهش یا افزایش زمان گیرش بتن، آببندی، بهبود مقاومت و دوام بیشتر و … می باشد. در این میان ، افزودنی های روان کننده بتن، با جذب سطحی روی سطح ذرات سیمان ، به ذرات سیمان بار الکتریکی موافق می بخشند. دافعه الکتریکی میان بارهای همنام ایجاد شده، موجب انتشار بهتر ذرات سیمان،در نتیجه آزادسازی آب از ذرات سیمان می شود که علاوه بر افزایش روانی بتن، افزایش یا کاهش زمان گیرش بتن، کاهش نسبت آب به سیمان در بتن و … می شود.