در این گروه از محصولات، انواعی از سیستم های آب بندی با توجه به نیازهای سازه با اهداف مشخص ارائه می شوند. سیستم های موجود در این گروه برای مقاصد و شرایط مختلف آببندی از جمله فشارهای مثبت یا منفی، آببندی داخلی، پوششی ، آببندی آنی و … طراحی می شوند.

از ویژگی های برجسته این سیستمها ، می توان به عمر زیاد، کارائی بالا، کیفیت مطلوب، عملکرد ایده ال و … اشاره نمود.