معرفی روغن آزاد کننده قالب بتن (نفتنیگ)

این محصول، یک روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ پایه نفتی آﻣﺎدهِ ﻣﺼﺮف برای انواع قالب بتنی است که موجب بهبود  و تسهیل رهایش قالب بتن می شود. این محصول ﻗﺒــﻞ از ﺑــﺘﻦ رﻳــﺰي روي ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﻟــﺐ ﭘوشش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻗﺎﻟـﺐ، ﺑـﺘﻦ داراي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ، به سبب کاهش کشش سطحی، ﺣﺒـﺎب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ بتن در معرض قالب را نیز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دهد.

عملکرد

این محصول روغنی، با مواد شیمیایى موجود در سطح بتن واکنش می دهد و با ایجاد یک لایه نازک دافع آب و کاهش کشش سطحی در سطح قالب،مانع از چسبیدن بتن به قالب می شود و در نتیجه موجب تسهیل و تسریع بازکردن قالب بتن مى شود. همچنین از قالبهاى چوبى و فلزى محافظت می کند.

دانلود کاتالوگ

لینک دانلود

کاربردها

 • عامل رهایش قالب های بتنی ﭼﻮبی،ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ، ﻓـﻮﻻد و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

مزایا

 • فاقد آلودگی زیست محیطی
 • ایجاد سطح بتنی صاف و یکنواخت
 • سهولت اجرا
 • کاهش حباب در سطح بتن
 • محافظت از قالب بتن
 • صرفه اقتصادی

اطلاعات فنی

 • رﻧﮓ: قهوه ای روشن
 • وزن ﻣﺨﺼﻮص:۸۵- ۰٫۸۸ gr/ml
 • PH: خنثی

نحوه مصرف

قالب بتن باید تمیز و عاری از بتن های خشک شده، گریس و آلاینده های دیگر باشد. بلافاصله بعد از باز کردن قالب، باید سطحِ قالب را تمیز نمود.

 • قبل از استعمال، چند بار ظرف محتوی روغن قالب را تکان داده تا محلول یکنواخت شود.
 • با استفاده از قلم مو یا اسپری، یک ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك و یکنواخت، روي ﺳـﻄﺢ قالب ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و روغن اضافی، از سطح قالب ﭘﺎك شود. پوشش ضخیم نتیجه خوبی در بر ندارد.
 • از ﭘﺎﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ روغن اجتناب شود.
 • در قالب های چوبی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻻﻳـﻪ اول ﺗﻤـﺎﻣﻲ روﻏـﻦ ﺟـﺬب ﭼـﻮب و ﻳـﺎ ﺗﺨﺘـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎﺷﻴﺪن روﻏﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻜﺮار شود. استفاده مکرّر از این ماده بر روی قالب های چوبی، نتایج بهتری به دنبال دارد.
 • از اضافه نمودن آب به محصول اجتناب شود.
 • هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه مصرف این محصول، باید با هماهنگی واحد فنی شرکت شیمی تجارت کالا انجام شود.

میزان مصرف

 • به طور میانگین بسته به چگونگی سطح قالب مورد استفاده، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از روغن قالب ۲۰ ﺗـﺎ ۲۵ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ قالب بتنی پوشش داده می شود.

بسته‌بندی

 • در گالن های ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

نگهداری

 • در بسته بندی اصلی و سالم، دور از رطوبت و گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید، به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد. ادامه نگهداری و مصرف بعدی بر اساس نتایج آزمون و تطبیق نتایج با نمونه اولیه معین می شود.

اقدامات احتیاطی

 • به هنگام حمل یا استعمال، از دستکش، ماسک، عینک و لباس کار مخصوص استفاده نمائید.
 • درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین به کرات شسته شود.
 • درصورت بلع تصادفی فوراً به پزشک مراجعه شود.
 • ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده، درب ﻇﺮوف بسته شود.
 • استعمال محصول، در ﻣﺤﻴﻂ های ﺗﻬﻮﻳﻪ دار انجام شود.

اطلاعات تکمیلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان فنی شرکت شیمی تجارت کالا تماس بگیرید.